ZŠ Nacina Ves

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Informácia o poskytnutie dotácii na stravu v šk. roku 2021/2022 (klikni)


ZŠ Nacina Ves je školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Výchova a vzdelanie
Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

Výchova pre život

Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť.

Uplatnenie v ďalšom živote

Aby  sa v ďalšom živote, na štúdiách  i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už v základnej škole. Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom.

Primárna prevencia

Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby, ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť, a podobne. Výchovný proces bude zameraný na prevenciu mravnej devastácie mládeže. Estetický princíp vyzdvihneme ako styčný bod ľudského poznania a konania. Dôležitou súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti je využívať všetky prostriedky k predchádzaniu  sociálno
-patologických javov u našich žiakov.


Životné prostredie školy a materiálne hodnoty

Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy. Využívať každú príležitosť k zlepšeniu životného prostredia školy.
Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

Podpora zdravia

Zapojíme sa do programov a súťaží podporujúcich zdravie. Viesť žiakov k zdravej výžive  a k osobnej hygiene, propagovať zásady zdravej výživy a ovplyvňovať rodičov k zmenám stravovacích návykov detí.

Individuálny pokrok žiaka

Aktívne budeme podporovať nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja.

Motivujúce  hodnotenie

Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom a žiakom sociálne znevýhodneného prostredia. V spolupráci s rodičmi, s PPP a individuálnym prístupom budeme zvyšovať ich vzdelanostnú úroveň.  Venovať  pozornosť tomu, že každý žiak potrebuje zažiť úspech a uznanie.  Pri hodnotení brať do úvahy predovšetkým pokroky a možnosti žiaka a zaistiť dostatok uznania všetkým deťom, ale i všetkým pracovníkom.

Výchovno – vzdelávací proces

V celom výchovnovzdelávacom procese sa budeme dbať o zabezpečenie duševného a telesného rozvoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry. Budeme u detí pestovať morálnovôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekove rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k ochrane životného prostredia.

Záujmové krúžky a voľno časové aktivity

Naším cieľom je ponúknuť  žiakom trávenie voľného času zmysluplne podľa ich záujmov
prostredníctvom ponúkaných aktivít. Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy.

Škola kultúrne a vzdelávacie stredisko obce

Úzko spolupracovať so zriaďovateľom a združením rodičov pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy. Pripravovať kultúrne programy pre rodičov i verejnosť i ďalšie aktivity. Získané vedomosti a zručnosti žiakov prezentovať na verejnosti.

Integrácia žiakov

Eliminovať problémy segregácie rómskych žiakov, integrovať rómskych žiakov do tried s ostatnou populáciou.

Vedomostná úroveň

Pozdvihnúť vedomostnú úroveň žiakov z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia, snažiť sa u týchto žiakov o dosiahnutie 50% a vyššej úspešnosti písomných previerok. Zrozumiteľným a povzbudzujúcim spôsobom hodnotiť prácu žiakov, aby b
oli hodnotením motivovaní k dosiahnutiu svojich osobných cieľov.

Pohoda sociálneho prostredia

Cieľom je sústavné  skvalitňovanie vzťahov, ktoré mali byť vyjadrené vzájomnou úctou dôverou, znášanlivosťou a otvorenosťou, schopnosťou spolupráce a pomocou druhému.   Budeme  vytvárať  prosociálne  spoločenstvo  detí  s dôrazom  na výchovu
k právnemu vedomiu, demokracii a mravným hodnotám. Viesť žiakov k rešpektovaniu dohodnutých pravidiel správania ,k tolerancii k ostatným žiakom, k ich názorom i postojom.

Práva dieťaťa

Vo výchovno-vyučovacom procese budeme v plnej miere rešpektovať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.

Modernizácia vyučovania

Využívať rezervy vo využívaní informačného systému v škole. Informačné a komunikačné technológie budeme využívať na modernizáciu edukačného procesu.
                                           

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky